top of page

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. A tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Letisztult-Táplálkozás honlapot működtető, (továbbiakban szolgáltató) Ulterior Kft. Dávid Brigitta képviseletében, Polgár Annamária egyéni vállalkozó és Pánczél Andrea mint adatkezelők (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírják a személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

A honlapon személyes adatok megadása nem szükséges. A weboldal látogatóiról személyes adatokat nem gyűjt. Szolgáltató ezzel a honlappal az érdeklődőiknek, pácienseiknek és partnereiknek minél teljesebb körű tájékoztatását tűzte ki célul és a kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítja.

Elismeri az információ önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - a továbbiakban Info tv. - és a Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet cikkében foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatáskörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

 

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a letisztult-taplalkozas.hu

weboldalon érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

 

 

1.1 Adatkezelők

Név: Polgár Annamária e.v.

Székhely: 6726 Fürj utca 17. 1/6.

Adószám: 79474016-1-26,

Nyilvántartási szám: 51634403

Tel: + 36 30 289 2430

E-mail: anialmap@yahoo.co.uk

 

Név: Ulterior Kft

Székhely: 1147 Budapest, Czobor utca 64.

Adószám: 22720359-2-42

E-mail: info@letisztult-taplalkozas.hu

 

Név: Pánczél Andrea

2315 Szigethalom, Attila utca 9.

E-mail: panczelandrea@letisztult-taplalkozas.hu

 

Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy más vagy további adatfeldolgozót vesz igénybe, amiről az adatfeldolgozás megkezdésének időpontja előtt tájékoztatja az érintetteket.

 

 
2. Fogalommeghatározás az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679 rendelete alapján

1.  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.  „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

5.  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;   „közös adatkezelő”: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

6.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

7.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

8.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

9.  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 10.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

11.   „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

12.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

3. A személyes adat és adatkezelés alapelvei

 

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

5. Személyes adat akkor kezelhető, ha:

a. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

3.1 Adatkezelés

Időpont foglalás

Az érintettek köre minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal. Az adatkezelés célja az érintettek számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

 

személyes adatok  -  Célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

                                       

Név *                        -  azonosítás

Telefonszám *        -  kapcsolattartás

Email *                     -  kapcsolattartás

Időpont *                 -  szolgáltatás biztosításához szükséges

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadhatja.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot. Az Adatkezelő az időpont egyeztetése során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti és/vagy papír alapon rögzíti, és a lefoglalt időpontot az Érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti. Ideális esetben az Érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az Érintett és az Adatkezelő az időpont-egyeztetés célját teljesítsék.

Ebben az esetben az Érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja az elérhetőségét, azon keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy az érintett esetleges panaszát megválaszolja vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Az adatkezelő telefonon és e-mailben történő kommunikációja

A szolgáltatás iránt érdeklődő a holnapon található email és/vagy telefonszámon léphet a szolgáltatókkal kapcsolatba. Telefonhívás során a készülék ki fogja jelezni a telefonszámát és a beszélgetés során a személyes adatait valószínűleg meg fogja nekünk adni. Ezen adatokat csak  abban az esetben tároljuk amennyiben időpont egyeztetésre kerül sor. Amennyiben nem ért el bennünket telefonon akkor visszahívjuk és ebben az esetben is a korábban megadottak alapján járunk el. 

Hírlevél és webáruház nem része a szolgáltatásnak.

 

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében egy éven át tárolja.

Az adatkezelő az érdeklődőktől beérkezett üzenetekben található adatokat bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében egy éven át tárolja. A tárolt adatok  magában foglalhatják  a nevet, email-címet, az üzenet tárgyát, szövegét, dátumot és időpontot.

 

Amennyiben az érdeklődő eláll a szolgáltatás igénybevételétől abban az esetben az adatai törlésének határideje: az adatközléstől számított 90 nap.A személyes adatok törlését vagy módosítását az adatot felvevő adatkezelőnél lehet kezdeményezni, az alábbi elérhetőségeken:

 

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Az adatok forrása: közvetlenül az Érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Automatizált döntéshozatal profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

 

4. Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

4.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 •  az adatkezelés céljai;

 •  az Érintett személyes adatok kategóriái;

 •  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 •  az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

 •  panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

 

4.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel az adatkezelés céljára.

4.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 •  a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 •  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

 

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

19. cikk

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

4.6 Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 
5. Az eljáró hivatalos szervek jogsérelem esetén

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C .

Telefon: 06/1/391-1400,

Telefax: 06/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A tárhely-szolgáltató neve:  Wix.com LTD

A tárhely-szolgáltató címe: PO box 40190 San Francisco, CA United States

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: privacy@wix.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: http://www.wix.com

bottom of page